1. Family ft Dred & Shinjitsu Slim PARAM 2:54
  2. Rajawave ft Jastej PARAM 4:05
  3. Waimea Freestyle Param 4:07
  4. S.I.W. (Streets is Watching) Param 4:08